O nama

  

 

Naši zubi nisu neophodni samo za kvalitetnu ishranu i dobro žvakanje već su veoma važan faktor  estetike lica. Prisustvo zuba ne određuje samo lepotu osmeha več učestvuje u potpori mimičnih mišića čime se značajno utiče na izgled i utisak koji ostavljamo na okolinu. Nisu retki slučajevi da su ljudi sa obolelim zubima i ustima često depresivni, povučeni u sebe i da izbegavaju socijalne kontakte.

Iz tih razloga veoma je važno da se o zdravlju zuba i usta vodi stalna briga koja uključuje ne samo lečenje nastalih problema već i preventivne postupke kojima se sprečavaju oboljenja. U slučaju nastanka promena takođe je važno rešavati estetska i funkcionalna oštećenja u cilju sprečavanja daljih komplikacija. Zato je važna redovna poseta stomatologu.

Naša ordinacija uspešno se bavi stomatološkom praksom već pune 22 godine. U svom delokrugu rada ordinacija uključuje polivalentnu stomatološku praksu, specijalističke stomatološke intervencije i  obrazovne programe.

Sve intervencije izvode se primenom najsavremenije tehnologije i materijala kojima se obezbeđuje potpuni ispeh lečenja. Naši lekari  i saradnici  su visoko stručni, profesori stomatoloških fakulteta koji su svoj kvalitet i znanje dokazali kroz dugogodišnju praksu.

 

 

 

NAŠ STRUČNI TIM: 

 

 

Završio Stomatološki fakultet u Beogradu 1975 godine sa ocenom 9,2. Magistarski rad odbranio 1979, a doktorsku tezu odbranio 1986 godine. Specijalistički ispit iz oralne hirurgije položio decembra 1982. sa odličnim uspehom.

U zvanje redovnog profesora za oralnu hirurgiju izabran je 1994 godine. Objavio više od 120 stručnih i naučnih radova domaćim i stranim časopisima i na naučnim skupovima. Autor i koautor 13 udžbenika za redovne i postdiplomske studije stomatologije. Jedan udžbenik štampan u Nemačkoj.

Boravio na stručnom usavršavanju u Oxfordu 1988 godine i  fakultetu u Bernu 1997 i 1998. Održavao više pozivnih predavanja u zemlji kao i na fakultetima u Pekingu, Jerevanu i Moskvi. U periodu od 1990-2000 rukovodio sa 5 naučnih projekata. Govori ruski i engleski jezik.

 
Prof. dr Vlastimir Petrović – specijalista oralne hirurgije i implantologije, rukovodilac stručnog tima 

 

  

 


Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1996. godine, a diplomirala 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,20. Pripravnički staž je obavila na klinikama Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu odbranila je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, a u maju 2015. je sa uspehom  odbranila doktorsku disertaciju. 

2014. godine je završila zdravstvenu specijalizaciju iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije i stekla zvanje lekara specijaliste.

Od 2010. godine pa do danas stručno se kontinuirano usavršavala u inostranstvu za rad sa dentalnim laserima. Od 2004. godine do danas kontinuirano se bavi naučnoistraživačkim radom. Autor je ili koautor u više od dvadeset radova objavljenih u časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima.

Član je Srpskog lekarskog društva (SLD), Endodontske sekcije SLD, Evropskog udruženja endodontista (ESE) i Svetskog udruženja za primenu lasera u stomatologiji (WFLD).

 
Doc. dr Irena Melih – specijalista bolesti zuba i endodoncije

 

  

 

zoran mandinic

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,06. Magistarsku tezu odbranio 2008. a doktorsku disertaciju 2011. godine. Specijalistički ispit iz preventivne i dečije stomatologije položio sa odličnim uspehom 2010.

Zaposlen je na klinici za preventivnu i dečiju stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu u zvanju docent. Objavio je 100 radova u naučnim i stručnim časopisima i na skupovima. Koautor je u 2 monografije i jednom od udžbenika za redovne studente Stomatološkog fakulteta.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Londonu, Lidsu i Frankfurtu i dobitnik je nagrade ambasade Kraljevine Norveške za visoke akademske rezultate i prestižne nagrade Evropske akademije za dečiju stomatologiju. Od strane EAPD nagradjen je 2012.

Član je Evropske akademije za dečiju stomatologiju, Balkanskog stomatološkog udruženja, udruženja preventivnih I dečijih stomatologa Srbije I Srpskog lekarskog društva. Govori I  piše engleski jezik.

Doc. dr Zoran Mandinić 

 

 

 

 

 

 

Dr Marko Petrović diplomirao je 2011 godine.  Upisao  specijalizaciju iz oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2015 godine. Objavio 2 stručna rada iz oblasti hirurgije. Govori i piše engleski jezik. 

 
Dr Marko Petrović

 

  

Stomatološke sestre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Smilja Prodanovski                                                                                                                                             Jelena Nedeljković

 

 

Za vaš ukupan prijatan osećaj i zadovoljstvo nije dovoljna samo primena najmodernije tehnologije već je važno da se osećato ugodno i oslobođeni od straha. Za to će se pobrinuti naši stručnjaci. Naš cilj je da nadmašimo vaša očekivanja.